شیوه نامه تصحیح متون

شیوه نامه تصحیح متون

کتاب حاضر، گردآوری جامعی است از : شیوۀ مرحله به مرحله ی تصحیح متون، نسخه شناسی، کتاب شناسی، فهرست شناسی، نحوه مدیریت کار گروهی، مثالهای کاربردی، توصیه ها و آموزه ها، روش متن پردازی (تقویم نص)، رسم الخطّ عربی، رسم الخطّ فارسی قدیم و جدید و ... . « شیوه نامه تصحیح متون » بسانِ درسنامه ای است که به نکته ها و تجربه های استادان و جدیدترین شیوه های فنّ تصحیح می پردازد. این اثر در دوازدهمین همایش سال کتاب حوزه به عنوان کتاب سال حوزه برگزیده شد.

شیوه زندگینامه نویسی

شیوه زندگینامه نویسی

کتاب حاضر شیوه نامه تدوین زندگینامه بزرگان شیعه از لحاظ محتوا و ساختار است نه شیوه نامه ویرایش و نگارش و یا شیوه رسم الخط فارسی یا عربی و جهت استفاده محققان به خصوص در طرح بزرگان شیعه که توسط موسسه کتابشناسی شیعه تدوین می شود ؛ مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

سایت اصلی نویسنده

سایت اصلی نویسنده

برای دسترسی به سایت اصلی نویسنده کلیک کنید