شیوه نامه تصحیح متون

مجموعه حاضر، گردآوری جامعی است از : شیوۀ مرحله به مرحله ی تصحیح متون، نسخه شناسی، کتاب شناسی، فهرست شناسی، نحوه مدیریت کار گروهی، مثالهای کاربردی، توصیه ها و آموزه ها، روش متن پردازی (تقویم نص)، رسم الخطّ عربی، رسم الخطّ فارسی قدیم و جدید و ... .

برای دانلود هر یک از قسمت های کتاب بر روی آن کلیک کنید

مقدمه

فهرست اجمالی

فهرست تفصیلی

کتابنامه

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت نویسنده مراجعه کنید سایت نویسنده  asgharihashemi.ir