شیوه زندگینامه نویسی

کتاب حاضر شیوه نامه تدوین زندگینامه بزرگان شیعه از لحاظ محتوا و ساختار است نه شیوه نامه ویرایش و نگارش و یا شیوه رسم الخط فارسی یا عربی و جهت استفاده محققان به خصوص در طرح بزرگان شیعه که توسط موسسه کتابشناسی شیعه تدوین می شود ؛ مورد استفاده قرار خواهد گرفت .برای دانلود هر یک از قسمت های کتاب بر روی آن کلیک کنید

مقدمه

کتابنامه

فهرستبرای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت نویسنده مراجعه کنید سایت نویسنده  asgharihashemi.ir